අපි ගැන

පිම්බෙන බෝට්ටු නිෂ්පාදකයා

හරිපිම්බෙන නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කිරීමට වසර 18 ක පළපුරුද්ද.

හරිසම්පූර්ණ නිෂ්පාදන පරාසය: ඇලුමිනියම් RIBs, FRP RIBs, Foldable බෝට්ටු, SUP.

හරියාන්ත්‍රිකකරණය: නිෂ්පාදනය සඳහා විවිධ යන්ත්‍ර භාවිතා කර ඇත.

හරිවසර 10 කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහ දේශීය රජයට සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හමුදාවට Hypalon බෝට්ටු සැපයීම.

  • ගැන
  • (2) පමණ
  • (3) පමණ
  • cof
  • (6) පමණ
  • (7) පමණ
  • (8) පමණ

පාරිභෝගික පැමිණීමේ පුවත්

මාධ්ය විවරණ

CIBS 2023 හි Hifei Marine